Audyt dokumentacji

Audyt dokumentacji księgowo-rachunkowej

Audyt księgowy w ramach usług DC TAX to w pełni profesjonalna weryfikacja i ocena przedsiębiorstwa pod kątem rachunkowości.

Usługę tę kierujemy do przedsiębiorców, którzy chcą dokonać okresowego przeglądu i weryfikacji dokumentacji rachunkowej. Celem audytu księgowego jest jednorazowa ocena prowadzonej przez przedsiębiorstwo rachunkowości. Audyt księgowy wykonywany jest przez niezależnego rewidenta, a jego zakres uzgadniany jest indywidualnie z przedsiębiorcą. Dostarcza on wiedzy na temat stanu zarządzania finansami w firmie oraz wskazówek do korekty i poprawy sytuacji. Podczas audytu dokumentacji księgowo-rachunkowej weryfikowane są dokumenty księgowe, sprawozdania finansowe, księgi rachunkowe. Sprawdzana jest wiarygodność dokumentów, zgodność polityki podatkowej firmy z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Audyt księgowy obejmuje:

  • ocenę i weryfikację poprawności i rzetelności prowadzenia dokumentacji księgowej przedsiębiorstwa,
  • kontrolę dokumentacji podatkowej;
  • kontrolę sprawozdań finansowych;
  • kontrolę poprawności zapisów księgowych i weryfikację zgodności sald ze stanem faktycznym;
  • korektę błędnych zapisów oraz deklaracji podatkowych;
  • konsultacje w zakresie polityki podatkowej;

Audyt księgowo-podatkowy dotyczy: Księgi Przychodów i Rozchodów, ksiąg rachunkowych, rejestrów VAT.

Audyt dokumentacji rachunkowo-podatkowej

Kontrola

Ocena

Korekta

Raport z audytu dokumentacji rachunkowej

Raport z audytu księgowego

Efektem przeprowadzonego audytu dokumentacji księgowo-podatkowej jest raport. Jest on źródłem wiedzy, która pozwala ocenić aktualną sytuację, wskazać nieprawidłowości oraz sposób ich naprawy. W ramach usług weryfikacji dokumentacji rachunkowej oferujemy wsparcie i konsultacje w zakresie polityki podatkowej firmy.